Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Region Židlochovicko – pohled zpět

Vznik svazku se datuje k 16. 7. 2004, kdy po zrušení krajů zůstaly v samosprávném uspořádání pouze obce a kraje. Proto bylo naším záměrem na území správního obvodu ORP Židlochovice vytvořit dobrovolný svazek obcí – právní subjekt a platformu pro společné řešení některých problémů. 

(Pozn. Tato myšlenka, aby území ORP bylo pokryto svazkem obcí, je i podstatným rysem projektu Meziobecní spolupráce, řízeným Svazem měst a obcí a probíhajícím v současné době na celém území ČR www.obcesobe.cz).

Orgány – valná hromada, předsednictvo, revizní komise, inventarizační komise, 

Valná hromada – každý člen 1 hlas, schází se cca 3x do roka

Předsednictvo – 7 členů, idea, aby v předsednictvu byl rovnoměrně zastoupen celý region (první předsednictvo ze starostů obcí – Bratčice, Holasice, Těšany, Nosislav, Hrušovany, Moutnice, Židlochovice)

Pravidelný řádný členský příspěvek 11 Kč/obyvatele, z toho je 6 Kč na rok/obyvatele příspěvek na provoz Regionálního TIC. Ostatní část řádného příspěvku zůstává na účtu svazku a o tom, na co bude použit, rozhoduje VH. Při tom se dodržuje pravidlo, že z peněz ode všech obcí se hradí projekty a výdaje, které se týkají všech obcí. Projekty, které zasahují pouze do některých obcí, se hradí z mimořádného příspěvku, který hradí jen tyto příslušné obce dotčené projektem. Provozní náklady svazek nefinancuje, administrativní zázemí (činnosti - tajemník/projektový manažer, účetní) dosud poskytovalo město Židlochovice.

Na samém počátku a ve spolupráci se svazkem obcí Cezava a s místními vinařstvími bylo zřízeno Regionální turistické informační centrum (RTIC) spolu s regionální vinotékou (dotace z Programu rozvoje venkova a Vinařského fondu). Byla pořízena webová prezentace www.zidlochovicko.cz  portál slouží k prezentaci regionu jak pro návštěvníky, tak i pro obyvatele (společenské akce, zajímavosti). Provoz a aktualizaci zajišťuje RTIC. (Nutná aktivní spolupráce s obcemi – dodávání pokladů).

Dále bylo přistoupeno k vytváření rozvojových strategií a koncepčních dokumentů s přesahem obecního významu (dokumenty naleznete na www.zidlochovicko.cz):

 • Strategie rozvoje židlochovického regionu (zpracovatel Saura, 2005, dotace PRV JmK)
 • Projekt revitalizace krajiny Regionu Židlochovicko 
 • Protipovodňová opatření Regionu Židlochovicko 
 • (zpracovatel Ageris, 2006, dotace PRV JmK, komplexní řešení území ORP vyjma obcí v DSO Cezava, zde byl zpracován projekt revitalizace Cezava – krajina budoucnosti)
 • Marketingová studie cestovního ruchu (2 etapy, dotace PRV JmK)
 • Revitalizace řeky Šatavy, studie, Ing. Martiško

Podpora regionálních a místních služeb CR

 • Společná účast na Regiontouru
 • Propagace regionálních aktivit (Vinobraní v Nosislavi, Těšanské regionální slavnosti, Benefiční koncerty v Židlochovicích, výroba pexesa se zajímavostmi regionu)
 • Regionální olympiáda ve znalostech regionu – ve spolupráci se školami
 • Podpora rozvoje turistiky (zmapování nabídky, vytvoření kolekce letáků, dotace PRV)
 • Propagační materiály – Region Židlochovicko (brožura, dotace PRV JmK)

Projektová příprava nadobecních záměrů

 • Poznávací regionální trasy – návrh doplňkového okruhu k cyklistické stezce Brno Vídeň, územní studie, dotace PRV JmK
 • Poznávací regionální trasy – dokumentace pro územní rozhodnutí, dotace PRV JmK
 • Vybavení obcí mobiliářem (veřejná prostranství, dotace PRV JmK)

(Pozn. Od roku 2012 byly prostředky z rozpočtu JMK pro mikroregiony omezené, byly zaměřeny spíše na neinvestiční akce a přípravu projektů z EU. Žádost o dotaci jsme již nepodávali.)

Neinvestiční projekty

Od roku 2005 probíhá na územích ORP v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb. Vytvoření plánu za správní obvod je podmínkou pro obdržení dotačních prostředků. Plánování zajišťuje město Židlochovice ve spolupráci se svazkem obcí. http://www.zidlochovice.cz/sluzby/socialni-sluzby

Společně se provedl nákup energií (problém rozdílné termínů výpovědí stávajících dodavatelů, proto se nakonec zapojily pouze obce Bratčice a Židlochovice).

V prosinci 2013 jsme podali žádost o společný projekt Zvyšování kvality vzdělávání v ORP Židlochovice, jehož cílem je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. V rámci projektu vznikne síť odborných a poradenských služeb přímo v 15-ti  školách zapojených do projektu. Realizaci vede ZŠ Židlochovice, která má zkušenosti s projekty z operačních programů a takto předává zkušenosti i menším školám. Administrativní zátěž projektu nese město Židlochovice (Dotace z EU a ČR 10 mil. Kč, ukončení realizace 30.6.2015). http://www.zidlochovice.cz/mesto-zidlochovice/mestsky-urad-01/projekty/3923-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-orp-zidlochovice

V roce 2014 byl vyhlášen první ročník soutěže Víno regionu (soutěž místních vín, od vítězů byly odkoupeny vítězná vína a rozdělena do obcí pro reprezentační účely) http://www.zidlochovice.cz/kultura-a-volny-cas/zaznamenali-jsme/3198-soutez-o-vino-regionu-zidlochovicko

Projekty spolupráce 

S ohledem na vývoj v možnostech financování rozvoje na venkově se znovu otevřely diskuse o založení MAS, v lednu 2013 byla založena MAS Podbrněnsko www.podbrnensko.cz a Region Židlochovicko je jejím členem (obce na území Cezavy jsou členy MAS Za humnama prostřednictvím Regionu Cezava).

Od roku 2013 běží evropský projekt meziobecní spolupráce Obce sobě. Nositelem projektu je Svaz města a obcí ČR, v našem ORP jej realizuje projektový tým při MěÚ Židlochovice Projekt je zaměřen na mapování výchozího stavu a návrhu spolupráce obcí na územích jednotlivých ORP ve vybraných oblastech samostatné působnosti: odpadové hospodářství, školství, sociální péče, a jedna volená oblast – u nás byla zvolena prorodinná politika.

Jako region v zázemí města Brna se zapojujeme do projektu Spolupráce metropolitní oblasti Brno. Účelem projektu je koordinace společného postupu v některých oblastech a vytvoření společných projektů financovaných z prostředků EU. http://www.icabr.com/respo/Holecek-RESPO2014.pdf

V činnosti svazku jsou některá průřezová témata, která se opakovaně diskutují a obce se domlouvají na společném postupu:

Průběžně se diskutuje o společném řešení nebo spolupráci ve svozu odpadů. Některé obce společně vstoupili do KTS ekologie, s.r.o. (http://kts-ekologie.cz/ svozová společnost založená obcemi).

Doprava – hájení zájmů regionu v oblasti projektů vyšší úrovně – IDS atd. (např. na region byli zváni zástupci SÚS JmK, KÚ JmK odbor dopravy)

Bezpečnost a prevence kriminality - pozváni zástupci PČR – kriminalita v regionu, velký nárůst zejména drogově závislých a navazující kriminality, nespokojenost s angažovaností státní policie, diskuse o rozšíření městské policie do většího území. 

…. a co plánujeme?

Aktivně se zapojovat do činností Místních akčních skupin na území.

Dokončit projekt Meziobecní spolupráce – ve vybraných oblastech (odpadové hospodářství, školství, sociální služby, prorodinná politika) se shodnout na projektech, které bude možné společně realizovat.

Dosud rozpracované náměty budou znovu představeny na jednání valné hromady 9. 12. 2014. Jen namátkou:

- společné řešení prevence kriminality

- metodické vedení při podávání žádostí o dotace v oblasti odpadového hospodářství

- společné projekty škol 

- sociální oblast – v návrhu je řešení denního stacionáře pro seniory, sociální bydlení, sociální podnik v regionu

To jsou jen některé náměty, konečná koncepce meziobecní spolupráce bude schvalována v květnu 2015. 
Projektová činnost svazku bude také ovlivněna dotačními příležitostmi nového programového období, jehož přesné vymezení se teprve očekává. 

Nadále chceme vytvářet prostor pro výměnu zkušeností mezi starosty regionu a také předávání odborných informací z úřadu (součástí každé valné hromady jsou i informace z MěÚ Židlochovice k aktuálním tématům).

24. 11. 2014
Ing. Jana Richterová


17.5.2017 | přečteno 1377x | ernest
 
load