Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Přírodní zajímavosti Židlochovic

Přírodní park Výhon
Přírodní park "VÝHON" a naučná stezka "KRAJINOU VÝHONU

Smyslem zřízení přírodního parku "Výhon" (16. prosince 2002) je ochrana krajinného rázu, který umožní standardní zemědělské činnosti a únosné turistické využití území. Má zajistit ochranu před čiností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Náš přírodní park je významný ze tří hledisek: jsou v něm soustředěny významné přírodní hodnoty, kulturně - historické hodnoty a má i význam krajinářsky - estetický.

Park je jedinečnou dochovanou scenérií extensivně obhodpodařované krajiny, která nemá obdoby na jižní Moravě. Masiv Výhon dosahuje nadmořské výšky 355 m n.m. Je nápadnou dominantou vystupující nad hladinu Svratky přibližně o 170 m. Z vrcholu jsou přakrásné výhledy do rovinaté krajiny Dyjsko - Svrateckého úvalu. Je výraznou krajinou dominantou podobně jako Pavlovské kopce. Mozaika sadů, zahrad, vinic, lesíků a travních lad v členitém reliéfu vytváří krajinářsky cenné území. Relativní narušení krajinného rázu zástavbou nedosáhlo dosud kritických rozměrů.

V čem spočívají významné přírodní hodnoty.

Území přírodního parku je jednou z nejbohatších paleontologických lokalit na Moravě. V minuloti zde byly nalezeny unikátní nálezy jako spodní čelist velryby, žraločí zuby, ale i jehličky mořských hub, ostny a destičky ježovek a dalších. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin jako například vstavač vojenský, len žlutý, lilie zlatohlávka a jiné. Vegetaci tvoří bohatá travinobylinná společenstva s celou řadou teplomilných druhů. Nelesní vegetace se neustále obnovuje v ovocných sadech na svazích celého kopce. Zvláště pozoruhodné jsou staré sady a vinice. Přirozená vegetace lesa zde prakticky neexistuje. Původní dřeviny jako dub letní, dub pýřivý, lípa malolistá a další bude nutno v budoucnosti obnovit. Původní není borovice lesní a akát bílý, který se rozrůstá. Na území parku je registrováno 66 druhů ptáků, z nichž je 16 zvláště chráněných. Mezi nejcennější patří silně ohrožená vlha pestrá, strnad luční a pěnice vlašská. Vyskytují se zde i ohrožení obratlovic (ještěrka obecná a slepýš křehký) a chránění motýli martináč hruškový, otakárek fenyklový a otakárek ovocný. park je rovněž významný z hlediska mylsivosti, protože je stanovištěm srnce, bažanta obecného a zajíce polního. Výhon je i významnou archeologickou lokalitou. Byla zde nalezena spodní mamutí čelist, zlomek klu a mamutí kosti, bronzové předměty, lidksé kosterní pozůstatky, hrob s hobatou výstrojí a šperky.

Území Výhonu slouží jako příklad možné dlouhodobé koexistence přírody s rozumně konajícím člověkem.

Právě tyto aspekty se pokouší přiblížit návštěvníkům naučná stezka "Krajinou Výhonu", jejíž trasa prochází katastrálním územím obcí Židlochovice a Blučina v severní části území masívu Výhonu. naučná stezka má dva nástupní prostory, které jsou zároveň i jejím zakončením. Pochod naučnou stezkou je možné zahájit a ukončit v Židlochovicích nebo v Blučině. V každé z těchto obcí je umístěn panel seznamující návštěvníky s obsahem naučné stezky "Krajinou výhonu", se systémem orientace a prostřednictvím mapy také s průběhem naučné stezky. Její absolvování není fyzicky náročné. Celá trasa měří 6,3 km aklidnou chůzí je možné celou trasu projít za dvě a půl až tři hodiny.

Unikátní hodnota masívu Výhonu spočívá jak v jeho geologické podstatě, zachování některých živočišných a rostlinných druhů, v jedinených dokladech prehistorického lidského osídlení tak i v ukázce nevhodného vztahu lidí k přírodě - k její ochraně i k ochraně krajinného rázu.

Posláním a významem naučné stezky by měla být především výchova veřejnosti ke vztahu k přírodě i k hmotnému a duchovnímu odkazu předcházejících generací i k rozšíření obecného, byť jen pouze základního poznání přírody a historických souvislostí přímo v terénu této významné lokality.

Temata jsou rozpracována na 11 informačních panelech na naučné stezce.

28.11.2009 8:13:37 | přečteno 1434x | ernest
 
load